5U体育

5U体育

每空心温酒、盐汤任下五十丸。 风袭项强,不得顾视∶穿地作坑,赤,以水洒之令冷,铺生桃叶于内。

杜恕《笃论》云∶日给之花似柰,柰实而日给零落,虚伪与真实相似也。【集解】颂曰∶荔枝生岭南及巴中。

段氏《北户录》名子。《酉阳杂俎》载∶九疑有桃核,半扇可容米一升;及蜀后主有桃核杯,半扇容水五升,良久如酒味可饮。

段成式《酉阳杂俎》云∶代北有树鸡,如杯,俗呼胡孙眼。此六芝皆仙草之类,俗所稀见,族类甚多,形色异,并载《芝草图》中。

谬言龙耳血堕地所生。【发明】时珍曰∶食品以荔枝为贵,而资益则龙眼为良。

【发明】颖曰∶一人患痔,诸药不效,用木耳煮羹食之而愈,极验。同补药则补,同泻药则泻,同升药则升,同降药则降。

Leave a Reply